Siirry sisältöön
Etusivu » Artikkelit » Miten yrityksen tulosta voi muotoilla?
Miten yrityksen tulosta voi muotoilla

Miten yrityksen tulosta voi muotoilla?

Tilinpäätös on päättyneeltä tilikaudelta laadittava tilinpäätöslaskelmien ja muiden tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuus, jolla selvitetään yrityksen toiminnan taloudellinen tulos tilikaudelta sekä taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä. ​Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksestä ulkopuolisellekin lukijalle.

Tilinpäätöksen sisällöstä ja sen laatimisessa noudatettavista periaatteista säädetään kirjanpitolaissa ja -asetuksessa. Tilinpäätöksen laatimista ohjaa lisäksi hyvä kirjanpitotapa sekä Kirjan­pito­lauta­kunnan yleisohjeet ja lausunnot. Osakeyhtiöiden tilinpäätöstä koskevia säännöksiä on lisäksi osakeyhtiölaissa. Lisäksi tilinpäätöstä laatiessa tulee ottaa huomioon verolait mm. laki elinkeinotulon verottamisesta, tuloverolaki ja arvonlisäverolaki.​

Tilinpäätös on siis paljon säännelty kokonaisuus, mutta voiko siihen vaikuttaa? Voiko tilinpäätöksen tulosta muotoilla? Saako tilikauden tulosta näyttämään tarvittaessa paremmalta tai heikommalta? Mahdollisuuksia tilikauden tuloksen muotoiluun on useita. Yritysmuoto ja yritysrakenne määrittävät vaihtoehdot. 

Lähtökohta tilinpäätöksen laadinnassa on suoriteperusteinen kirjanpito. Suoriteperuste tarkoittaa, että tulo kirjataan, kun myyjä on luovuttanut myymänsä tavaran tai palvelun asiakkaalleen. Meno kirjataan, kun ostaja on vastaanottanut ostamansa tavaran tai palvelun.​ Ostoja oikaistaan varastoon hankittujen, myymättömien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintahinnalla varastoinventaarin mukaan. Varastoninventaaria laadittaessa on hyvä huomata, että inventoitavaa vaihto-omaisuutta voi olla monessakin paikassa yhtiön toimitilojen lisäksi: huoltoautossa, säiliössä tai työmaille valmiiksi toimitettuna. Varastossa olevat tavarat arvostetaan hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon, epäkurantilla tavaralla ei ole arvoa​​. Varaston arvolla on monesti suuri vaikutus tilikauden tulokseen, mutta varaston arvolla keinotekoinen ´pelaaminen´ koituu omaksi vahingoksi. Myös keskeneräiset työt tulee huomioida tilinpäätöksessä. Ne kirjataan tuloksi joko valmistumisasteen mukaan tai vasta kohteen valmistuttua. Tilinpäätöksessä saatetaan siis oikaista tehtyjä laskutuseriä vastaamaan valittua tuloutustapaa.

Jotta tilinpäätös antaa oikean kuvan yrityksestä, ei tilinpäätöksessä saa esittää epävarmoja saamisia. Näin ollen yli vuoden vanhat myyntisaatavat tulee kirjata kuluksi, luottotappioksi, vaikka perintä jatkuukin. Tuoreempiakin myyntisaamisia tulee kirjata luottotappioksi, jos niiden saaminen on epävarmaa. Yritysten luottotappioilla on vaarana kasvaa taloudellisesti vaikeina aikoina, olivatpa asiakkaat sitten yrityksiä tai kuluttajia.

Maksamattomat työntekijöiden palkka- ja lomapalkkavelat tulee kirjata sosiaalikuluineen kuluksi ja velaksi tilinpäätökseen. Sama sääntö pätee bonus- ja tulospalkkioihin. Yrittäjän oman palkkavelan kanssa tulee käyttää harkintaa. Palkalle on aina oltava peruste. Yhtiölle velaksi kirjatun yrittäjän palkan tulisi tulla yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa verotettavaksi samana verovuonna kuin se yhtiön verotuksessa vähennetään. Jos tilikausi päättyy joulukuussa, tulisi palkka kirjata joulukuun palkkana myös tulorekisteriin. Kilometrikorvauksien ja päivärahojen suhteen on myös tarpeen muistaa tehdä tulorekisteri-ilmoitukset.  ​Näiden verovapaiden kustannusten korvausten kanssa on erityisen tärkeää, että listausten muoto- ja sisältövaatimukset täyttyvät ja erittelyt on säilytettävä​.

Jos yrityksen omistuksessa on käyttöomaisuutta; rakennuksia, koneita ja kalustoa, toimitilan remonttikuluja, voidaan poistojen avulla muotoilla tulosta melko helposti. Poistot tarkoittavat, että tehdyistä investoinneista tehdään vähennys kuluman mukaan. Usein kirjanpidossa käytetään verottajan sallimia enimmäispoistoprosentteja. Yrityksellä voi olla myös näistä poikkeava poistosuunnitelma, ja poistoja voidaan kirjanpidossa tehdä myös pienempinä. Poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Verotuksessa ja kirjanpidossa on mahdollista tehdä koneiden ja laitteiden korotetut poistot vuosina 2020-2023​. Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä, ja kuuluu EVL 30 §:n tai MVL 8 §:n soveltamisalaan. Lisäksi koneen tai laitteen pitää olla verovelvollisen uutena hankkima ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu.​

Sijoitusrahastot, osakkeet ja muut arvopaperit arvostetaan kirjanpidossa tilinpäätöshetkellä yleensä hankintamenoonsa tai tilinpäätöspäivän tätä alempaan markkina-arvoon​. Kirjanpidossa tehtävä arvonalentuminen ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen ellei se ole lopullinen.​ Väliaikainen arvonalennus kumotaan arvon palautuessa, tämä vastaavasti ei myös vaikuta verotukseen​.

On myös muita tuloksentasauskeinoja, mm. toimintavaraus toiminimiyrittäjille ja henkilöyhtiöille.​ Toimintavaraus on vapaaehtoinen varaus, jonka avulla liikkeen tai ammatinharjoittaja voi siirtää verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa verotettavaksi myöhempinä vuosina. ​ Toimintavaraus on vähennys, joka joskus tulevaisuudessa on tuloutettava.​ Vähennys on suuruudeltaan maksimissaan 30%:a edellisen 12 kk:n ennakonpidätyksen alaisista maksetuista palkoista.​ Toimintavaraus mahdollistaa tuloksien tasaamisen vuosien saatossa yhtiöillä, joiden tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa ja pääosin ansiotulona.

Vastaavanlainen tasauskeino on jälleenhankintavaraus, jota mikä tahansa yhtiömuoto voi hyödyntää. Jos yritys saa pysyvien vastaavien hyödykkeen tuhoutuessa vakuutuskorvausta, siitä voidaan tulouttamisen sijasta muodostaa vapaaehtoinen varaus eli niin kutsuttu jälleenhankintavaraus. ​Vastaava varauksentekomahdollisuus koskee myös toimitilan myynnistä saatua myyntivoittoa. ​Varauksen myötä korvaus, joka käytetään tuhoutuneen tai myydyn omaisuuden tilalle hankittavan hyödykkeen ostoon, ei lisää kirjanpidollista tai verotuksellista tulosta eikä tilikaudelta maksettavia veroja.​ Kirjanpidossa varauksia tehdään lähtökohtaisesti oikean ja riittävän kuvan antamiseksi eikä varauksia ole mahdollista tehdä pelkästään tuloksen muokkaamiseksi. ​Verotuksessa yritysten on kuitenkin mahdollista tehdä varauksia, joilla ne voivat pienentää verotettavaa tuloaan.​

Joissakin tilanteissa on syytä miettiä tilikauden muuttamista pidemmäksi tai lyhyemmäksi.​ Tilikauden pidentäminen voi helpottaa, jos on tulossa heikko tulos ja lähitulevaisuus näyttää paremmalta​. Tilikauden muuttamisesta on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin ja verohallintoon 2 kuukautta ennen kuin nykyinen tilikausi päättyy.​ On hyvä huomata, että poistot saadaan tehdä vain kerran verovuodessa eli pidentäminen ei yleensä auta hyvään tulokseen​, tällöin saattaa jäädä yhden vuoden poistot välistä.

Konserniavustuslaki mahdollistaa konsernissa toimivien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien välisen tulojen tasaamisen tietyin edellytyksin.​ Konserniavustuksella voidaan pienentää konserniavustusta antavan voitollisen yhteisön verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa. Vastaavasti saatu konserniavustus kasvattaa konserniavustusta saavan yhteisön elinkeinotoiminnan tuloa tai pienentää mahdollista elinkeinotoiminnan tappiota. Eli avustusta saavan yrityksen tulos kasvaa ja avustusta antavan pienenee.​

 

Artikkelin kirjoittaja:

Miia Hietanen

toimitusjohtaja, KLT, BA

Satakunnan Yritystili Oy

 

***

Satakunnan Yritystili Oy on Satakunnan alueella toimiva auktorisoitu tilitoimisto, jonka omistaa Satakunnan Yrittäjät ry. Satakunnan Yritystili Oy palvelee asiakkaitaan kaikissa taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Kiinnostuitko palveluistamme?
Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö.